Elevverkets fritidshem

Fritidshemmet vänder sig till elever mellan 6-13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov.

Om Elvverkets fritidshem

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen (Lgr22).

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktivitet är viktigt.

Elevverkets fritidshem erbjuder en trygg verksamhet som tar hänsyn till önskemål och behov. Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda eleverna en bra miljö.

Detta uppnår vi genom en hög personaltäthet där de vuxna deltar i aktiviteterna tillsammans med eleverna. Det medför att det finns en mycket god kontakt mellan eleverna och vuxna.

Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter t.ex. skapande, utflykter, pulshöjade aktiviteter, finmotoriska aktviteter och schack. 

Många elever har ett fullt program efter sin dag hos oss, vilket medför att vi betonar frivilligheten i att delta i aktiviteterna. På loven organiserar vi olika aktiviteter med ett varierat innehåll.

Fritidsklubben

Årkurs 3-6 har ett eget fritidshem som vi kallar Fritidsklubben. Där får eleverna lära sig att ta större ansvar och bli självständiga. De deltar i planeringen av fritidshemmet innehåll och ansvarar för vissa uppgifter själva.


Fritidshemmet v.xx

Måndag

Tisdag:

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fritidsklubben v.xx

 Måndag:  

Tisdag

Onsdag:

Torsdag:

Fredag

Ansök om plats på Elevverkets fritidshem

Kontakta även skolintendent Caroline Raxell på 070-382 20 95 eller caroline.raxell@smaelev.se och informera om att er ansökan till fritidshemmet är registrerad. Elever som ska börja förskoleklass anmäls automatiskt.

"Elevverkets fritids ger ett mycket gott helhetsintryck. Kvaliteten under observationen är mycket god, de vuxna deltar med barnen och barnens aktivitetsnivå är hög.

Arbetet förefaller mycket välordnat med trevlig, lugn stämning, många elevarbeten och koncentrerad aktivitet.

Enheten kan mycket väl vara ett gott exempel på helhetssyn och personalens gemensamma förhållningssätt."

Barn- och utbildningsnämnden

Danderyds kommun