Vår skola

"Elevverket - skolan för vetgiriga barn"

Elevverket är den lilla skolan som är nära, i flera avseenden. I det personliga mötet mellan elever och vuxna erbjuder vi en harmonisk miljö för alla. Utbildning och lärande anpassas efter varje elevs förutsättningar. Skolans pedagoger har ett nära samarbete och arbetar med att våra elever ska uppnå både nationella kunskapsmål och individuella mål.Elevverket erbjuder förskoleklass upp till årskurs 6 och är centralt belägen i Djursholm 

Elevverket har under åren byggt upp flera traditioner, såsom vänskapsdagar i början av varje läsår och en stämningsfull ljusfestival i samband med FN-dagen. Under senare delen av höstterminen lägger samtliga klasser stort fokus på aktiviteter kopplat till Nobel. Med stigande krav utifrån ålder skriver eleverna texter på skolans eget Nobeltema och allt avslutas med en högtidlig festbankett. Vi har även populära idrottsaktiviteter såsom Elevverkets Vasalopp och Skoljoggen.
 Lågstadiet (F-3)

På Elevverkets lågstadium tar vi vara på den introduktion som gjorts på förskolan så att barnens nyfikenhet och intresse för inlärning inte kommer av sig. Forskningen visar att tidig språkstimulans har stor betydelse. På vår skola  introduceras eleverna tidigt för olika litteraturgenrer och successivt arbetar med allt mer omfångsrika texter. Detta gynnar läsförståelsen, vilket främjar övriga ämnen. Att utveckla ett rikt ordförråd lägger en god grund för det sociala utbytet, fortsatta studier, kunna delta samhällsdebatten och i förlängningen det framtida arbetslivet. Vi har även engelska på schemat redan i förskoleklass.

För att kunna möta elevernas individuella behov arbetar vi utifrån modellen formativ bedömning. Genom dialog och frågor som stöttar elevens inlärning kan läraren anpassa (formera) undervisningen så att den bättre möter eleven. Eleven får i sin tur en egen förståelse för vad som ska utvecklas.

Våra elever har tillgång till moderna läromedel kopplade till läroplanen (Lgr-22) samt digitala redskap såsom iPads för att komplettera undervisningen.  


Mellanstadiet (4-6)

På Elevverkets mellanstadium vidareutvecklas den grund som lagts på lågstadiet så att studielusten håller i sig. Det viktiga arbetet att på ett motiverande sätt introducera litteratur fortsätter då eleverna går från att lära sig läsa till att allt mer läsa för att lära. Läsförståelsen och ordförrådet är fortsatt i fokus. Även dialogen i vårt arbetet med formativbedömning blir mer avancerad när eleverna tar än mer ansvar.  För att underlätta och stimulera skolarbetet har våra elever tillgång till Chromebooks.

Mellanstadiet är en händelserik period i elevernas liv. Kraven i skolan höjs och varje elev förväntas bli alltmer självständig i sina studier. Samtidigt är det självklart för oss att låta våra elever utvecklas i sitt eget tempo, och var och en får den stöttning de behöver. Vi fångar även upp de elever som behöver vidare utmaningar exempelvis inom matematiken. 

Skolans uppskattade schackklubb har flera medlemmar på mellanstadiet och är ett sätt för eleverna att träna sitt strategiska och analytiska tänkande. Schackklubbens medlemmar deltar återkommande i tävlingar, både på nätet och på tävlingar i vårt närområde, ofta med stor framgång.

I slutet av årskurs 6 ansvarar våra äldsta elever för en friluftsdag för lågstadiets klasser. De arrangerar och håller i olika stationer som ett sätt att träna sig på ledarskap och teamwork.


Vår historia

Elevverket grundades 2003 för att tillgodose de barn som då gick på vår förskola - Småbarnsskolan - och som behövde fortsatta utmaningar efter förskolan. 

Under många år blev vi uppmärksammade på att "våra" förskolebarn hade goda förkunskaper när de började skolan. Inte sällan blev de uttråkade under skolgången eftersom de behövde repetera sådant som de redan hade arbetat med.

Elevverket - på föräldrarnas begäran! 

Elevverket låg från början på Danderydsvägen 4C.


Småbarnsskolan

Vår förskola Småbarnsskolan grundades 1995 och låg från början i en gammal villa på Fafnervägen 35. Numera ligger förskolan några kvarter bort på Lillkalmarvägen 2. Hit flyttade vi vintern 20/21 då vi behövde mer plats. 

Förskolan är indelad i fem grupper som är mestadels ålders-homogena. För närvarande har vi omkring 70 barn i åldern 1-5 år.  Det går cirka 15 barn i varje grupp och man arbetar i lag om två pedagoger, en förskolelärare och en barnskötare per grupp. 

Vi har en stor gård som passar fantasifull lek och närhet till skog och andra vackra naturområden.

Småbarnsskolan arbetar efter Läroplanen för förskolan och samarbetar med Elevverket. Vi ser en vinning i att ha den röda tråden och kopplar ihop förskolan och skolan med olika aktiviteter.

Vi arbetar för att främja det tidiga lärandet. Vår kursplan är framtagen av barnpsykolog Birgitta Strömbom och vi arbetar enligt hennes utarbetade modell Liten Lär. Dagarna har tydliga rutiner och vi varvar fri lek med våra olika lärandesamlingar.

Vi har ett schema som vi följer varje dag. De yngre barnen har kortare lärandesamlingar och dessa blir längre allt efter barnens mognad. Det finns en stor vinst med att börja tidigt med ett aktivt lärande med tanke på att barnen är mycket mottagliga under förskoleåren.

Besök gärna Småbarnsskolans egen hemsida!