Skolplikt och ansökan om ledighet från skolarbete

17.06.2023

Alla barn i åldrarna 7 - 16 år som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt. Avsikten med skolplikten är att garantera en fullständig rätt till grundskoleutbildning för alla barn och ungdomar - en rätt som ingen ska kunna ta ifrån dem. Enligt Skollagen är både vårdnadshavare och kommunen ansvariga för att skolplikten uppfylls; vårdnadshavare genom att se till att barnet kommer till skolan och kommunen genom att kontrollera att eleverna finns i skolan och att i annat fall meddela vårdnadshavarna.

Är frånvaron för hög är skolan ålagd att informera närvaroteamet/Danderyds kommun. Detta gäller all form av frånvaro. Av grundskoleförordningen - kap 6 8§- framgår samtidigt att:

"...rektor eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev sådan ledighet sammanlagt tio skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får styrelsen bevilja längre ledighet..."


Vi ser dock helst att ni förlägger resor och annan ledighet till loven eftersom ledighet under läsåret påverkar elevernas garanterade undervisningstid samt möjligheter att nå målen. Under beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för elevens undervisning. Det är upp till varje enskild lärare om och hur läxor/hemarbete erbjuds och/eller planeras. Det är viktigt att komma ihåg att många praktiska moment och grupparbeten inte kan genomföras med hemundervisning.


Ledighet beviljas ej under tiden då nationella proven genomförs i åk 3 och åk 6. Datum för nationella prov.

Ansökan om ledighet sker skriftligt och lämnas till klassläraren i god tid. 

Regler vid längre utlandsvistelse

Enligt skollagen upphör skolplikten vid längre utlandsvistelse och därmed upphör kommunens ansvar för skolpliktens genomförande. Detta gäller även fristående huvudman.

Om en elev med skolplikt kommer befinna sig utomlands under en längre period, minst en termin eller 6 månader, men fortfarande är folkbokförd i Danderyd, ska vårdnadshavaren göra en ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse