Nationella prov

11.01.2024

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också användas för att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna och ge en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Ämnesproven är obligatoriska. Skolan beviljar inga ledigheter under perioden (Låg) eller provdagar (Mellan) då de nationella proven pågår.

  • De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras. Klassläraren informerar om provperioden när den är fastställd av Skolverket.
  • De nationella proven i årskurs 6 får endast genomföras under de provperiods dagar som skolverket har fastställt. Klassläraren kommer att informera om aktuella provdagar när de fastställts av Skolverket. 
  • Mera information hos Skolverket