Elevverket

Elevverket är den lilla skolan som är nära, i flera avseenden. I det personliga mötet mellan elever och vuxna får vi en harmonisk miljö för alla. Utbildning och inlärning anpassas till varje elevs förutsättningar, och skolans pedagoger har ett nära samarbete för att stötta eleverna i att uppnå både nationella kunskapsmål och individuella mål. 

 

Våra grundskola, med Elevverket Låg och Elevverket Mellan, erbjuder förskoleklass upp till årskurs 6. Både Låg och Mellan är belägna centralt i Djursholm och ligger med 5 minuters promenadavstånd från varandra.

 

Elevverket har under åren byggt upp flera meningsfulla traditioner, såsom vänskapsdagar i början av varje läsår och en stämningsfull ljusfestival i samband med FN-dagen. Under senare delen av höstterminen lägger samtliga klasser dessutom stort fokus på aktiviteter kopplat till Nobel. Med stigande krav utifrån ålder skriver eleverna texter på skolans eget Nobeltema och perioden avslutas med en högtidlig festbankett. Vi har även populära idrottsaktiviteter såsom Elevverkets Vasalopp och Skoljoggen.Lågstadiet

 

På Elevverket Låg tar vi vara på den introduktion som gjorts på förskolan så att barnens nyfikenhet och intresse för inlärning inte kommer av sig. Forskningen visar att tidig språkutveckling har stor betydelse och stor vikt läggs även vid att eleverna introduceras tidigt till skönlitteratur och successivt arbetar med allt mer omfångsrika texter. Detta gynnar läsförståelsen, vilket främjar övriga ämnen. Att utveckla ett rikt ordförråd lägger en god grund för det sociala utbytet, fortsatta studier, kunna delta samhällsdebatten och i förlängningen det framtida arbetslivet. Vi har även engelska på schemat redan i förskoleklass. 

 

För att kunna möta elevernas individuella behov arbetar vi utifrån modellen formativ bedömning. Genom dialog och frågor som stöttar elevens inlärning kan läraren anpassa (formera) undervisningen så att den bättre möter eleven. Eleven får i sin tur en egen förståelse för vad som kan utvecklas. 

 

Våra elever har tillgång till moderna läromedel kopplade till läroplanen (Lgr-22) samt digitala redskap såsom iPads för att komplettera undervisningen. Mellanstadiet

 

På Elevverket Mellan är målsättningen att vidareutveckla den grund som lagts på lågstadiet så att studielusten håller i sig. Det viktiga arbetet med att, på ett motiverande sätt, introducera litteratur fortsätter då eleverna går från att lära sig läsa till att allt mer läsa för att lära. Läsförståelsen och ordförrådet är fortsatt i fokus. Även dialogen i vårt arbetet med formativ bedömning blir mer avancerad när eleverna tar mer ansvar. Och för att underlätta och stimulera skolarbetet har våra elever tillgång till Chromebooks. 

 

Mellanstadiet är en händelserik period i elevernas liv. Kraven i skolan höjs och varje elev förväntas bli alltmer självständig i sina studier. Samtidigt är det självklart för oss att låta våra eleverna utvecklas i sitt eget tempo, och var och en får den stöttning de behöver. Men vi fångar även upp de elever som har lätt för sig. Inom exempelvis matematiken sker detta genom att vi tillhandahålla läromedel på en högre nivå (även högstadienivå) parallellt med lämplig undervisning och kontinuerlig uppföljning. 

 

Skolans uppskattade schackklubb har flera medlemmar på mellanstadiet och är ett sätt för eleverna att träna sitt strategiska och analytiska tänkande. Schackklubbens medlemmar deltar återkommande i tävlingar, både på nätet och på tävlingar i vårt närområde, ofta med stor framgång. 

 

I slutet av årskurs 6 ansvarar våra äldsta elever för en friluftsdag för lågstadiets klasser. Sexorna arrangerar och håller i olika stationer som ett sätt att träna sig på ledarskap och teamwork.Hör gärna av dig till rektor Cilla Collman på 070-422 68 32 om du har frågor.