Information kring Covid 19.

210331

 

Uppdaterad information om covid-19

 

 

Snart är det dags för påsklov och vi vet att många av er planerar resor av olika slag. Smittspridningen är hög i hela landet och det är av största vikt att alla hjälps åt med att förhindra smittspridning.

 

I korta ordalag är det följande som gäller för er som reser utomlands,

Efter utlandsresa ska alla i familjen testa sig för covid-19 direkt efter hemkomst samt den femte dagen efter hemkomst. Därtill ska man sätta sig i hemkarantän i 7 dagar innan återgång till skolan. Testning ska ske oavsett symtom eller ej. För de familjer som reser utomlands får barnen extra mycket frånvaro pga karantänperioden och därför är det viktigt att hemarbete och läxor görs noga. Detta är extra viktigt för elever i åk.6 som snart ska få sina avgångsbetyg från oss.

 

Om ni reser i Sverige

Undvik att träffa nya människor på resan och på orten som ni reser till.

Det kan finnas lokala råd och rekommendationer som ni behöver följa, förutom myndigheternas råd och rekommendationer. Vad som gäller kan ändras snabbt om många blir sjuka av covid-19 samtidigt på en ort. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. 

 

 

 

Ni ska alltid hålla ert barn hemma vid minsta symtom.

Skolledningen

Cilla Collman och Charlotte Engdahl

 

 

 

21-02-09

Uppdaterad information om covid-19

 

 

Snart är det dags för sportlov och vi vet att många av er planerar resor av olika slag. Flera ska resa till fjällen och några kommer att resa utomlands. För er som reser utomlands är det viktigt att känna till den uppdaterade information som finns att läsa på Vårdguiden, www.1177. Nedan har vi klippt in information från vårdguidens hemsida

Har du anlänt till Sverige från ett annat land?

Har du varit utomlands och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna bör du stanna hemma medan du väntar på att få/kunna provta dig för covid-19 och tills du har fått provsvaret/provsvaren. Du rekommenderas att ta ett första prov direkt efter resan (om du inte tog prov inom 48 timmar innan du reste till Sverige), samt på den femte dagen efter det hemma i sju dagar efter utlandsresa.

Vi sätter säkerheten främst varför ni som reser utomlands ska testa och hålla era barn hemma i 7 dagar efter hemkomst. Detta gäller givetvis även resor som sker vid andra tillfällen än på sportlovet.

Om ditt barn kommit hem från en utlandsresa de senaste dagarna, inom 7 dagarsperioden från hemkomst, ska ni boka att test och hålla ert barn hemma enligt instruktionen ovan detta oavsett symtom eller ej.

Information till er som ska resa i Sverige

Undvik att träffa nya människor på resan och på orten som du reser till.

Det kan finnas lokala råd och rekommendationer som du behöver följa, förutom myndigheternas råd och rekommendationer. Vad som gäller kan ändras snabbt om många blir sjuka av covid-19 samtidigt på en ort. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. 

 

Ni ska alltid hålla ert barn hemma vid minsta symtom.

Skolledningen

Cilla Collman och Charlotte Engdahl

 

 

 

 

 

 

 

20-11-30

 

Bästa föräldrar

Vi har nyss tagit del av följande information,

Efter rekommendation av Smittskydd Stockholm, har huvudman för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor beslutat att VRS Djursholm ska bedriva undervisning via distans denna vecka, den 1-4 december. 

Vi har i helgen kunnat läsa om hur smittspridningen just nu är som störst i bla Danderyd och Djursholm av alla Stockholms kommuner och med anledning av detta vill jag påminna er om vikten av att sjuka barn hålls hemma även med lätta symtom.

I det fall vårdnadshavare har konstaterats smittad av covid-19 så erbjuds familjens barn att delta i Elevverkets undervisning digitalt. Med andra ord elever som har förälder med konstaterad covid-19 är välkommen tillbaka till skolans lokaler då familjen är att betrakta som smittfri.

Tillse att era barn har kläder som medger vistelse ute då fritidshemmet nu förlägger mycket tid utomhus för att förhindra smittspridning.

 
 
 

 20-11-06

 

Uppdaterad information kring covid-19

Hösten är här på riktigt och med den har även alla vanliga höstförkylningar också gjort sig

påminda. Covid-19 har delvis samma symtom, varför det nu är vad man kan säga “skarpt

läge” på riktigt. Smittspridningen av covid-19 har dessutom skjutit i höjden både här i

Danderyd och övriga Stockholm.

I skrivande stund har skolans lärare i åk.5 meddelat att hon satt sig i självkarantän efter att

hennes man testats positivt för covid. Det tycks dock vara en relativt lindrig variant.

Skolverket har givit landets skolor möjlighet att bedriva vad man kan kalla omvänd

distansundervisning, dvs en lärare i självkarantän kan undervisa och ha genomgångar

digitalt när eleverna sitter i sitt klassrum. Åk.5 kommer att ha en annan vuxen i klassrummet

den närmaste tiden.

Det är nu extra viktigt att vi alla tar vårt ansvar och gör allt vi kan för att förhindra

smittspridningen.

Vi påminner om följande:

• Håll sjuka barn hemma

• Håll alltid avstånd till våra medarbetare

• Gå inte in i skolhusen

• Ta ansvar för hur du och din familj umgås med andra, håll avstånd

• Tänk över om det är viktigt att resa utomlands just nu. Vi vill redan nu avisera

att det kan bli aktuellt med hemkarantän efter jullovet om man varit utomlands.

För oss på skolan gäller att:

• Hålla avstånd

• Vara noga med rutinen med handtvätt

• Undvika fysiska möten

• Inte göra studie- eller museibesök

• Undvika att ta in vikarier

• Förbereda oss för en eventuell skolstängning och därmed distansundervisning

• Bidra till eventuell smittspårning

När kan en skolverksamhet stängas?

1. Då en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att

det inte går att bedriva verksamheten.

2. Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.

3. Om skolan ligger i ett område som FHM beslutat ska vara avspärrat (ej detsamma

som regionala råd).

4. På grund av en rekommendation från FHM.

5. För att regeringen beslutat att skolenheter ska stängas på nationell, regional eller

kommunal nivå, med stöd i lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid

extraordinära händelser i fredstid.

 

 

 

 

2020-10-07

Information kring Covid 19.

 

Elevverkets fortsatta coronastrategi ser ut som följande:

  • Sjuka elever skickas hem och vi förväntar oss att ni som ska hämta hem yngre elever gör det skyndsamt. Vårdnadshavare blir alltid informerad om elev skickas hem. 
  • Sjuka elever ska vara hemma och symtomfria i 48 timmar innan de är välkomna tillbaka till skolan. Detsamma gäller skolans personal.
  • I det fall ert barn konstateras ha covid-19, meddela Gunilla Bergo, gunilla@smaelev.se.
  • Informera ansvarig lärare samt Gunilla Bergo om ert barn har allergiska- och astmatiska besvär. Astmatisk hosta kan sitta i länge och allergiska besvär kan påminna om förkylningssymtom. Vid denna typ av besvär behöver man inte vara hemma.
  • Elever som har sjuka familjemedlemmar är välkomna till skolan så länge de själva är symtomfria.
  • Föräldrar ombeds att inte gå in i skolhusen samt att hålla distans till skolans personal.

 

 

 

 

 

 

17 augusti 2020

 

Covid-19

Vi lever fortfarande under en pågående pandemi som ställer till det för oss alla. Vi har Folkhälsomyndighetens rekommendationer att förhålla oss till samt våra egna säkerhetsåtgärder och påminner därför om följande;

 

  • Sjuka barn ska hållas hemma, även de med lindriga symtom. Informera, i samband med skolstarten, skolans personal om ditt barn har pollenallergi.
  • Elever som insjuknar under dagen ska hämtas skyndsamt. I väntan på hämtning kommer det sjuka barnet att vänta utomhus.
  • Familjer som varit utomlands i länder där smittan tagit fart ombeds att sätta sig i karantän hemma i 14 dagar. Detta för att förhindra ev smittspridning och skydda personer som tillhör någon riskgrupp. Skolan kommer att tillhandahålla hemuppgifter.
  • Alla elever kommer tvätta händerna på förmiddagen, vid lunch och på eftermiddagen. Handsprit finns som komplement.

 

Som ytterligare en säkerhetsåtgärd kommer vi inte ta med skolans elever in till stan för tex studiebesök eller boka museibesök under pågående pandemi.

 

Vi ber er föräldrar att undvika att gå in i skolhusen. Lämning och hämtning sker utomhus.

 

Möten, samtal

Utvecklingssamtal kommer ske via telefon, digitalt eller utomhus.

Höstens föräldramöten sker i respektive klassrum och med olika starttider för att undvika trängsel. Gemensam informationsstund för samtliga klasser utgår.

 

 

 

 

 

22 april 2020

 

 

Information med anledning av covid-19, coronaviruset 

 

 

Skolledningen för Småbarnsskolan och Elevverket är fast besluten att på alla sätt och med alla medel samarbeta med Folkhälsomyndigheten gällande begränsning av smitta.

 

Det betyder att i familjer där någon insjuknat i vad som kan förmodas vara covid-19, övre luftvägsinfektion/förkylning, med feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder samt illamående finns det stor smittorisk hos samtliga familjemedlemmar

 

Tänk på att symtomen kan vara mycket lindriga. Låt era barn stanna hemma under den period ni har dessa symtom i hemmet. Det går bra att vara hemelev tills alla varit friska i 48 timmar.

Även om symtomen kan vara lindriga för många riskerar vi annars att någon kommer att få den mycket svåra varianten, med andningssvårigheter och behov att sjukvård. Det vill vi inte riskera.

 

Vi kommer inte ta in externa vikarier, men så länge skolans lärare håller sig friska kan vi fortsätta bedriva undervisning. Hjälp oss att stoppa smittspridning genom att samarbeta kring detta! 

 

 

Skolledningen

 

 

Cilla Collman och Charlotte Engdahl

 

 

 

 

 

 

2 april 2020

 

Till all vårdnadshavare med barn på Elevverket

 

För att ytterligare minska risken för smittspridning önskar vi att ni lämnar samt hämtar era barn utomhus, gå inte in i skolhusen annat än om ni absolut måste. Väskor etc får eleverna ta in och ut själva. 

 

Är ni själva förkylda eller har symtom vill vi att ni ringer innan ni kommer så att vi kan skicka ut ditt barn till er på skolgården. Hämtar syskon som har med sig kompisar vill vi att man  väntar utanför till det yngre syskonet kommit ut.

 

Vi vill ha så få personer som möjligt i våra lokaler för att begränsa smittspridning.

 

Tack för er förståelse och ert samarbete.

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman 

Rektor Småbarnskolan/Elevverket