Information kring Covid 19.

220118

 

Information om smittoläget på skolan, låg och mellan.

 

Sjukfrånvaron bland skolans medarbetare är fortsatt mycket hög. I skrivandes stund är i stort sett all personal på fritidshemmet fortsatt sjuk, så även ett flertal lärare och skolans biträdande rektor Håkan Melin.

Läget är med andra ord fortfarande mycket ansträngt och vi gör allt vi kan för att hålla igång skolans undervisning.

Alexandra Wierzejska har sedan förra veckan varit lärarvikarie i åk 1. Martin Larsson vikarierar i Åsas förskoleklass. Skolans idrottslärare Darko går in som vikarierande lärare i åk.4  varför idrotten utgår för samtliga klasser under resterande vecka. Den höga frånvaron bland skolans pedagoger innebär att schemat kan ändras med kort varsel.

 

Den fortsatt extrema sjukfrånvaron innebär att vi nödgas hålla fritidshemmet och fritidsklubben stängt hela denna vecka.

 

Avslutningsvis, personalen på plats gör ett fantastiskt arbete för att hålla i gång skolan! Och det gör de dessutom med ett leende och  stort engagemang – vi är väldigt stolta över våra enastående medarbetare.

 

 

220113

 

Uppdaterad information kring smittspridning av covid-19 på Elevverket

Tidigare idag har Gunilla Bergo skickat ut ett mail med information om att fritidshemmet stänger kl.15.30 i dag samt en vädjan om att hämta era barn efter skoldagens slut. Detta beror på att endast två personer är friska av de åtta som vanligtvis arbetar på fritidshemmet och fritidsklubben. Skolans kokerska och måltidsbiträdet har även de insjuknat. Det betyder att Gunilla Bergo kliver in i köket och att maten levereras från Kleins kitchen till lågstadiet en tid framöver.

Under förmiddagen har vi haft kontakt med bildningsdirektör Kent Henningson, Danderyds kommun, samt Inger Zedenius, Smittskydd Stockholm och biträdande smittskyddsläkare Andreas Jacks.

Att stänga en verksamhet är inget man gör lättvindigt utan att det har juridisk förankring. Vi har nu fått vägledning av Smittskydd Stockholm, se 4 § nedan.

4 § Vid extraordinära händelser i fredstid får en huvudman besluta att en förskoleenhet, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt

1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten,

2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom,

Huvudmannen ska dock, trots ett beslut enligt första stycket, enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar, erbjuda

1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola,

2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem, eller

3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Vidare har Bildningsdirektör Kent Henningson givit oss följande information:

2 § Bestämmelserna i 3–10 §§ får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd,

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19,

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),

4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda, eller

5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Fritidshemmet stänger

Efter att ha rådgjort med Smittskydd Stockholm har vi gemensamt funnit att vi behöver stänga fritidshemmet med hänvisning till § 4.1.

Fritidshemmet kommer endast vara öppet för barn vars vårdnadshavare är behövda inom ex sjukvården, så kallad ”blåljusyrken”, eller i annan samhällsviktig verksamhet. De av er som har arbeten med samhällsviktig verksamhet uppmanas att omgående informera oss i det fall ni behöver omsorg.

I dag torsdag stänger fritidshemmet kl. 15.30 och i morgon är fritidshemmet helt stängt. Skolan och undervisningen fungerar som vanligt. Vi räknar med en fortsatt stängning till och med tisdagen den 18 januari. Därefter gör vi en ny bedömning utifrån rådande lägesbild. Ny information kommer senast den 18 januari.

För att undvika ytterligare smittspridning tvättar vi händerna, spritar händer och gemensamma ytor, undviker att blanda elevgrupperna, håller avstånd och vädrar ofta.

Vi ber er att tillse att hålla era barn hemma även med lindriga symtom. Tack för er förståelse och för ert samarbete.

Med vänlig hälsning
Cilla Collman och Håkan Melin

 

 

 

220110

 

Till alla vårdnadshavare med barn på Elevverket

 

För att ytterligare minska risken för smittspridning önskar vi att ni lämnar samt hämtar era barn utomhus, gå inte in i skolhusen annat än om ni absolut måste. Väskor etc får eleverna ta in och ut själva. 

 

Är ni själva förkylda eller har symtom vill vi att ni ringer innan ni kommer så att vi kan skicka ut ditt barn till er på skolgården. Hämtar syskon som har med sig kompisar vill vi att man väntar utanför till det yngre syskonet kommit ut.

 

Vi vill ha så få personer som möjligt i våra lokaler för att begränsa smittspridning.

 

Tack för er förståelse och ert samarbete.

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman 

Rektor Småbarnskolan/Elevverket

 

 

 

 

 

211022

 

Inför helgen vill vi ge er en uppdatering kring smittoläget på Låg och Mellan

 

På lågstadiet har sjuktalet minskat och i dag är 29 elever sjukanmälda.

På mellanstadiet har vi nu ett ökande antal sjukanmälningar, i åk.5 är 12 elever sjukanmälda och i åk. 4 är 5 elever sjukanmälda.

I  åk.6 är samtliga elever friska.

Jag vill återigen påminna om vikten av att ni låter testa era barn för att säkerställa huruvida de har covid-19 eller inte. Resultatet ska ni meddela skolan.

Snart är det höstlov och många av er ser fram emot resor och därför rekommenderar vi att helgen nyttjas till att undvika vidare smitta.

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman

Rektor Småbarnskolan/Elevverket

Tel:070-4226832

 

 

 

 

211021

 

 

Barn som är mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccination mot covid-19  från och med 4 oktober i region Stockholm. Bokning sker i appen "Alltid öppet"

Vaccination erbjuds till barn från 12 år eftersom covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. De vaccin som används i Sverige, Comirnaty och Spikevax, är godkända att användas från 12 år. Båda ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

 

 

211020

 

Uppdaterad information om smittoläget på Elevverket Låg och Mellan

 

På lågstadiet är i dag 46 elever frånvarande. Några nya bekräftade covidfall har inte meddelats oss än.

På mellanstadiet har vi i dag tre elever som bekräftats sjuka i covid-19, varav två går i åk.4 och en i åk.5. Övrig frånvaro på mellanstadiet är att betrakta som normal.

Vi har kontakt med Smittskydd Stockholm och det är viktigt att ni som har sjuka barn testar dem samt att ni meddelar oss resultatet.

 

På förekommen anledning ser vi ett behov av att påpeka följande:

När ditt barn är sjukt eller lite hängigt på morgonen

 

 • Fundera på om det är rätt beslut att skicka ditt barn till skolan 
 • Var beredd på att vi kommer att höra av oss om ditt barn visar tecken på sjukdom
 • Lita på att vi ej ringer i onödan och respektera pedagogens budskap utan diskussion
 • Våra medarbetare ska ej ställas inför argument som att det är dyrt att vabba, att ni har ett viktigt möte, etc.

 

Vi utgår ifrån att alla förstår konsekvenserna om man går till skolan och smittar sina kamrater och vår personal.

 

Tack för er medverkan!

 

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman

Rektor Småbarnskolan/Elevverket

Tel:070-4226832

 

211019

 

Uppdaterad information om smittoläget på Elevverket

I dag har Elevverket Låg 44 elever som är sjukanmälda. Av dessa 44 elever är 2 st

bekräftade fall av covid-19.

Elevverket Mellan har ett bekräftat fall av covid-19 men i övrigt ingen alarmerande

frånvaro.

Skolan har haft kontakt med Smittskydd Stockholm och det är i dagsläget inte aktuellt

med någon nedstängning eller övergång till distansundervisning.

Det är dock av största vikt att samtliga elever som är sjukanmälda och som har

någon form av förkylningssymtom testas för covid-19. När ni får testsvaren ska

ni meddela skolan huruvida testet var positivt eller negativt.

På skolan vidtar vi en mängd åtgärder för att stoppa smittspridningen såsom,

• Idrott förläggs utomhus

• Fritidshemmet förlägger sina aktiviteter utomhus

• Elever med förkylningssymtom skickas hem omgående

• Vi ”spritar av” våra lokaler minst 2ggr/dag

• Skjuter upp klassföräldramötet. Nytt datum 11/11 kl.16.00.

• Elevhälsomöten övergår till digitalt format

Viktigt för er föräldrar är att,

• Hålla era barn hemma även med milda symtom

• Testa era barn för covid-19 även med milda symtom

• Meddela skolan utfallet av testet, gunilla@smaelev.se

• Tillse att era barn kommer tillbaka till skolan efter två symtomfria dagar

• Tillse att era barn har kläder som medger utevistelse under eftermiddagarna

Om vi alla hjälps åt med dessa åtgärder så kan vi snart återgå till våra vanliga rutiner.

Cilla Collman och Håkan Melin

 

 211018

 

Smittoläget på Elevverket

Vi startar veckan med hög andel sjukanmälningar på lågstadiet. I dag,

måndagen den 18/10, är 34 st elever sjukanmälda varav 1 elev har

konstaterad covid-19. På mellanstadiet är i dag 8st elever sjukanmälda.

Det är nu av största vikt att alla tar ansvar för att stoppa smittspridning.

Det är viktigt att ni testar era barn som uppvisar symtom på covid-

19. Det är lika viktigt även om symtomen är milda. Barn med symtom

ska inte komma till skolan!

Vänligen meddela skolan i det fall era barn konstateras ha covid-19 eller

inte.

 

 

210913

 

Du som reser in i Sverige

Du rekommenderas att lämna prov för covid-19 direkt efter att du har kommit till Sverige, även om du inte har symtom.

Alla behöver inte lämna prov. Du behöver inte lämna prov om en eller flera av dessa punkter stämmer för dig:

 • Du reser in i Sverige från Norge, Finland, Danmark eller Island.
 • Du är fullt vaccinerad och har fått den senaste dosen minst två veckor före inresa i Sverige.
 • Du har haft covid-19 för mindre än sex månader sedan.
 • Du är yngre än sex år.

För dig som är vaccinerad gäller att vaccinet ska vara godkänt av WHO. Sidan är på engelska.

Alla vaccin som används i Sverige är godkända av WHO.

Var extra försiktig

Alla behöver vara extra försiktiga den närmaste veckan efter inresan till Sverige. Håll avstånd. Undvik särskilt att träffa personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka. Arbeta hemma om det går.

Lämna prov för covid-19 om du har symtom. Det gäller även om symtomen är lindriga.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman

Rektor Småbarnskolan/Elevverket

Tel:070-4226832

 

 

 

 

 

 

210827

 

 

Info om Covid-19

 

Vi har nåtts av information om att det pågår ett s.k. klusterutbrott av covid-19 på Ekebyskolan. Med tanke på att en del av våra elever har syskon som går på Ekebysskolan vill vi poängtera vikten av att hålla era barn hemma vid minsta lilla symptom. Det har även framkommit att elever på Ekebyskolan, som har testat positivt, enbart varit lindrigt förkylda och inte ens haft feber.

 

Det är nu viktigt att vi alla sluter upp och att vi gemensamt gör vad vi kan för att hålla smittan utanför vår skola. Hämtning och lämning kommer ske som under våren, det vill säga utomhus. Vi tillåter inte längre att vuxna eller syskon går in i våra lokaler. Detta gäller även föräldrar som är vaccinerade.  

 

Vi påminner om att, i det fall man har en familjemedlem som har fått ett besked om bekräftad covid-19 så ska alla i familjen vara hemma. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman

 

 

 

210818

 

Uppdaterad information kring vad som gäller vid utlandsresor

Information nedan är hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida och vi utgår från att alla

föräldrar till barn och elever på Småbarnsskolan och Elevverket respekterar och följer detta.

”Alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden rekommenderas att testa sig efter

ankomsten till Sverige. Vissa är undantagna från rekommendationen. Alla bör dock vara

extra uppmärksamma på sjukdomssymtom efter resa och stanna hemma och testa sig om

man får symtom.”

”Barn under sex år utan symtom behöver inte testa sig efter ankomst, men bör stanna

hemma och undvika nya nära kontakter i sju dagar.”

Barn som är sex år och äldre ska testas vid hemkomst samt stanna hemma i sju dagar och

undvika nya nära kontakter.

Just nu är smittspridningen förhållandevis låg vilket innebär att fullvaccinerade föräldrar är

välkomna in i våra lokaler förutsatt att man inte varit utomlands de senaste sju dagarna och

att avstånd hålls till alla man stöter på.

Utanför varje entré kommer det finnas handsprit som alla vuxna uppmanas att använda

innan man går in i våra lokaler.

I det fall smittspridningen tar utökad fart kan dessa regler komma att ändras.

// Cilla Collman och Håkan Melin

 

 

 

 

 

210810

 

Uppdaterad information om covid-19

From terminsstarten får ”dubbelvaccinerade” som inte varit utomlands de senaste 7 dagarna komma in i förskolans lokaler men kom ihåg att hålla avstånd är fortfarande viktigt. Barn och vuxna med minsta symtom ska vara hemma. Vuxna ska provtas för covid-19, även om man är fullvaccinerad.

 

 

 

 

210331

 

Uppdaterad information om covid-19

 

 

Snart är det dags för påsklov och vi vet att många av er planerar resor av olika slag. Smittspridningen är hög i hela landet och det är av största vikt att alla hjälps åt med att förhindra smittspridning.

 

I korta ordalag är det följande som gäller för er som reser utomlands,

Efter utlandsresa ska alla i familjen testa sig för covid-19 direkt efter hemkomst samt den femte dagen efter hemkomst. Därtill ska man sätta sig i hemkarantän i 7 dagar innan återgång till skolan. Testning ska ske oavsett symtom eller ej. För de familjer som reser utomlands får barnen extra mycket frånvaro pga karantänperioden och därför är det viktigt att hemarbete och läxor görs noga. Detta är extra viktigt för elever i åk.6 som snart ska få sina avgångsbetyg från oss.

 

Om ni reser i Sverige

Undvik att träffa nya människor på resan och på orten som ni reser till.

Det kan finnas lokala råd och rekommendationer som ni behöver följa, förutom myndigheternas råd och rekommendationer. Vad som gäller kan ändras snabbt om många blir sjuka av covid-19 samtidigt på en ort. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. 

 

 

 

Ni ska alltid hålla ert barn hemma vid minsta symtom.

Skolledningen

Cilla Collman och Charlotte Engdahl

 

 

 

21-02-09

Uppdaterad information om covid-19

 

 

Snart är det dags för sportlov och vi vet att många av er planerar resor av olika slag. Flera ska resa till fjällen och några kommer att resa utomlands. För er som reser utomlands är det viktigt att känna till den uppdaterade information som finns att läsa på Vårdguiden, www.1177. Nedan har vi klippt in information från vårdguidens hemsida

Har du anlänt till Sverige från ett annat land?

Har du varit utomlands och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna bör du stanna hemma medan du väntar på att få/kunna provta dig för covid-19 och tills du har fått provsvaret/provsvaren. Du rekommenderas att ta ett första prov direkt efter resan (om du inte tog prov inom 48 timmar innan du reste till Sverige), samt på den femte dagen efter det hemma i sju dagar efter utlandsresa.

Vi sätter säkerheten främst varför ni som reser utomlands ska testa och hålla era barn hemma i 7 dagar efter hemkomst. Detta gäller givetvis även resor som sker vid andra tillfällen än på sportlovet.

Om ditt barn kommit hem från en utlandsresa de senaste dagarna, inom 7 dagarsperioden från hemkomst, ska ni boka att test och hålla ert barn hemma enligt instruktionen ovan detta oavsett symtom eller ej.

Information till er som ska resa i Sverige

Undvik att träffa nya människor på resan och på orten som du reser till.

Det kan finnas lokala råd och rekommendationer som du behöver följa, förutom myndigheternas råd och rekommendationer. Vad som gäller kan ändras snabbt om många blir sjuka av covid-19 samtidigt på en ort. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. 

 

Ni ska alltid hålla ert barn hemma vid minsta symtom.

Skolledningen

Cilla Collman och Charlotte Engdahl

 

 

 

 

 

 

 

20-11-30

 

Bästa föräldrar

Vi har nyss tagit del av följande information,

Efter rekommendation av Smittskydd Stockholm, har huvudman för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor beslutat att VRS Djursholm ska bedriva undervisning via distans denna vecka, den 1-4 december. 

Vi har i helgen kunnat läsa om hur smittspridningen just nu är som störst i bla Danderyd och Djursholm av alla Stockholms kommuner och med anledning av detta vill jag påminna er om vikten av att sjuka barn hålls hemma även med lätta symtom.

I det fall vårdnadshavare har konstaterats smittad av covid-19 så erbjuds familjens barn att delta i Elevverkets undervisning digitalt. Med andra ord elever som har förälder med konstaterad covid-19 är välkommen tillbaka till skolans lokaler då familjen är att betrakta som smittfri.

Tillse att era barn har kläder som medger vistelse ute då fritidshemmet nu förlägger mycket tid utomhus för att förhindra smittspridning.

 
 
 

 20-11-06

 

Uppdaterad information kring covid-19

Hösten är här på riktigt och med den har även alla vanliga höstförkylningar också gjort sig

påminda. Covid-19 har delvis samma symtom, varför det nu är vad man kan säga “skarpt

läge” på riktigt. Smittspridningen av covid-19 har dessutom skjutit i höjden både här i

Danderyd och övriga Stockholm.

I skrivande stund har skolans lärare i åk.5 meddelat att hon satt sig i självkarantän efter att

hennes man testats positivt för covid. Det tycks dock vara en relativt lindrig variant.

Skolverket har givit landets skolor möjlighet att bedriva vad man kan kalla omvänd

distansundervisning, dvs en lärare i självkarantän kan undervisa och ha genomgångar

digitalt när eleverna sitter i sitt klassrum. Åk.5 kommer att ha en annan vuxen i klassrummet

den närmaste tiden.

Det är nu extra viktigt att vi alla tar vårt ansvar och gör allt vi kan för att förhindra

smittspridningen.

Vi påminner om följande:

• Håll sjuka barn hemma

• Håll alltid avstånd till våra medarbetare

• Gå inte in i skolhusen

• Ta ansvar för hur du och din familj umgås med andra, håll avstånd

• Tänk över om det är viktigt att resa utomlands just nu. Vi vill redan nu avisera

att det kan bli aktuellt med hemkarantän efter jullovet om man varit utomlands.

För oss på skolan gäller att:

• Hålla avstånd

• Vara noga med rutinen med handtvätt

• Undvika fysiska möten

• Inte göra studie- eller museibesök

• Undvika att ta in vikarier

• Förbereda oss för en eventuell skolstängning och därmed distansundervisning

• Bidra till eventuell smittspårning

När kan en skolverksamhet stängas?

1. Då en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att

det inte går att bedriva verksamheten.

2. Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.

3. Om skolan ligger i ett område som FHM beslutat ska vara avspärrat (ej detsamma

som regionala råd).

4. På grund av en rekommendation från FHM.

5. För att regeringen beslutat att skolenheter ska stängas på nationell, regional eller

kommunal nivå, med stöd i lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid

extraordinära händelser i fredstid.

 

 

 

 

2020-10-07

Information kring Covid 19.

 

Elevverkets fortsatta coronastrategi ser ut som följande:

 • Sjuka elever skickas hem och vi förväntar oss att ni som ska hämta hem yngre elever gör det skyndsamt. Vårdnadshavare blir alltid informerad om elev skickas hem. 
 • Sjuka elever ska vara hemma och symtomfria i 48 timmar innan de är välkomna tillbaka till skolan. Detsamma gäller skolans personal.
 • I det fall ert barn konstateras ha covid-19, meddela Gunilla Bergo, gunilla@smaelev.se.
 • Informera ansvarig lärare samt Gunilla Bergo om ert barn har allergiska- och astmatiska besvär. Astmatisk hosta kan sitta i länge och allergiska besvär kan påminna om förkylningssymtom. Vid denna typ av besvär behöver man inte vara hemma.
 • Elever som har sjuka familjemedlemmar är välkomna till skolan så länge de själva är symtomfria.
 • Föräldrar ombeds att inte gå in i skolhusen samt att hålla distans till skolans personal.

 

 

 

 

 

 

17 augusti 2020

 

Covid-19

Vi lever fortfarande under en pågående pandemi som ställer till det för oss alla. Vi har Folkhälsomyndighetens rekommendationer att förhålla oss till samt våra egna säkerhetsåtgärder och påminner därför om följande;

 

 • Sjuka barn ska hållas hemma, även de med lindriga symtom. Informera, i samband med skolstarten, skolans personal om ditt barn har pollenallergi.
 • Elever som insjuknar under dagen ska hämtas skyndsamt. I väntan på hämtning kommer det sjuka barnet att vänta utomhus.
 • Familjer som varit utomlands i länder där smittan tagit fart ombeds att sätta sig i karantän hemma i 14 dagar. Detta för att förhindra ev smittspridning och skydda personer som tillhör någon riskgrupp. Skolan kommer att tillhandahålla hemuppgifter.
 • Alla elever kommer tvätta händerna på förmiddagen, vid lunch och på eftermiddagen. Handsprit finns som komplement.

 

Som ytterligare en säkerhetsåtgärd kommer vi inte ta med skolans elever in till stan för tex studiebesök eller boka museibesök under pågående pandemi.

 

Vi ber er föräldrar att undvika att gå in i skolhusen. Lämning och hämtning sker utomhus.

 

Möten, samtal

Utvecklingssamtal kommer ske via telefon, digitalt eller utomhus.

Höstens föräldramöten sker i respektive klassrum och med olika starttider för att undvika trängsel. Gemensam informationsstund för samtliga klasser utgår.

 

 

 

 

 

22 april 2020

 

 

Information med anledning av covid-19, coronaviruset 

 

 

Skolledningen för Småbarnsskolan och Elevverket är fast besluten att på alla sätt och med alla medel samarbeta med Folkhälsomyndigheten gällande begränsning av smitta.

 

Det betyder att i familjer där någon insjuknat i vad som kan förmodas vara covid-19, övre luftvägsinfektion/förkylning, med feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder samt illamående finns det stor smittorisk hos samtliga familjemedlemmar

 

Tänk på att symtomen kan vara mycket lindriga. Låt era barn stanna hemma under den period ni har dessa symtom i hemmet. Det går bra att vara hemelev tills alla varit friska i 48 timmar.

Även om symtomen kan vara lindriga för många riskerar vi annars att någon kommer att få den mycket svåra varianten, med andningssvårigheter och behov att sjukvård. Det vill vi inte riskera.

 

Vi kommer inte ta in externa vikarier, men så länge skolans lärare håller sig friska kan vi fortsätta bedriva undervisning. Hjälp oss att stoppa smittspridning genom att samarbeta kring detta! 

 

 

Skolledningen

 

 

Cilla Collman och Charlotte Engdahl

 

 

 

 

 

 

2 april 2020

 

Till all vårdnadshavare med barn på Elevverket

 

För att ytterligare minska risken för smittspridning önskar vi att ni lämnar samt hämtar era barn utomhus, gå inte in i skolhusen annat än om ni absolut måste. Väskor etc får eleverna ta in och ut själva. 

 

Är ni själva förkylda eller har symtom vill vi att ni ringer innan ni kommer så att vi kan skicka ut ditt barn till er på skolgården. Hämtar syskon som har med sig kompisar vill vi att man  väntar utanför till det yngre syskonet kommit ut.

 

Vi vill ha så få personer som möjligt i våra lokaler för att begränsa smittspridning.

 

Tack för er förståelse och ert samarbete.

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman 

Rektor Småbarnskolan/Elevverket