ÅTGÄRDSPROGRAM

 

Om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska en utredning påbörjas. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur det ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.