IUP med skriftligt omdöme

 

Alla elever har egen Individuell Utvecklingsplan (IUP) med syfte att ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen. Det ger också eleven ökade möjligheter att ta ansvar och påverka sina studier. I den individuella utvecklingsplanen upprättar lärare, elev och föräldrar tillsammans konkreta mål och skriver ner våra överenskommelser.  Vi utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor. Den individuella utvecklingsplanen upprätas i anslutning till utvecklingssamtalet. Syftet är den individuella  utvecklingsplanen ska stärka uppföljningen för den enskilda eleven och bidra till att fler når målen.